Sreemathe RangaRamanuja Mahadaesikaya Namaha

                             Ashramam Vaikasi Panchanga Sangraham
By Srikarym Swamy Vaduvur Veeravalli Ganapadi Sri U Ve Desikachariar Swamy

15-05-2014 Vaikasi 1 Thu Vaikasi Maasa Pirappu
20-05-2014 Vaikasi 6 Tue Sravana Vratham
24-05-2014 Vaikasi 10 Sat Ekadasi Vrataham
26-05-2014 Vaikasi 12 Mon Mahapradosham
Srimushnam Andavan's 25th 
AshramaSweekaaram Silver Jubilee celebrations at Bangalore Sripuram Ashramam
28-05-2014 Vaiksi 14 Wed Sarva Amavasai
31-05-2014 Vaikasi 17 Sat Vaikasi Tiruvadirai-- Srimushnam Andavan's 8oth Tirunakshatram
Celebrations at Srimath Andavan's Camp site at Bangalore Jayanagar 
09-06-2014 Vaikasi 26 Mon Sarva Ekadasi
10-06-2014 Vaikasi 27 Tue Mahapradaosham
11-06-2014 Vaikasi 28 Wed Vaiksi Visakam - Swamy Nammazhwar Tirunakshatram
14-06-2014 Vaikasi 31 Sat Vaikasi Moolam- Srimath Mysore Andavan kainkaryam
15-06-2014 Aani 1 Sun Aani Maasa Pirappau
15-06-2014 Aani 2 Mon  Sravana Vratham