Friday, January 16, 2015

Panchanga Sangraham for Jaya varusham, Thai Maasam

                                 Sreemathe Rangaramanuja Mahadesikaya Namaha

Please find below the Panchanga Sangraham for Jaya Varusham, Thai Maasam

15-1-2015 Thai 1 Thu Pongal Pandigai
16-1-2015 Thai 2 Fri Kanu Pongal-Kanuppidi time 6 45 to 7 30 AM
19/1/2015 Thai 5 Mon Bodhayana Amavasai
20-1-2015 Thai 6 Tue Thai Amavasai
21-1-2015 Thai 7 Wed Sravanam Vratham
26-1-2015 Thai 12 Mon Ratha Sapthami-- Chinnandavan Varsha aaraadanam
30-1-2015 Thai 16 Fri Sarva Ekadasi
1/2/2015 Thai 18 Sun Mahapradosham
12/2/2015 Thai 29 Thu Ashtaka Sraadham
13-2-2015 MAASI 1 Fri Anvashtaka Sraadham
15-2-2015 Maasi 3 Sun Ekadasi
17-2-2015 Maasi 5 Tue Sravanam Vrataham
18-2-2015 Maasi 6 Wed Amavasai

Daasan,
R Srinivasan,
www.andavan.org

No comments:

Post a Comment